Uitkeringsreglement ten behoeve van individuele aanvragen

Vastgesteld op 1 augustus 2019.

Het bestuur van de Stichting Joods Jongeren Fonds, gevestigd te Amsterdam, besluit het navolgende uitkeringsreglement ten behoeve van de aanvragen voor individuele gelden vast te stellen. Dit uitkeringsreglement vervangt het uitkeringsreglement ten behoeve van individuele aanvragen van 23 februari 2016 en wordt aangeduid als Uitkeringsreglement Joods Jongeren Fonds 2019:

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. aanvraag: een via de website volledig door een aanvrager ingevuld aanvraagformulier;
 2. aanvrager(s): de belanghebbende(n) die op basis van dit reglement een aanvraag voor uitkering heeft/hebben ingediend, dan wel zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger;
 3. belanghebbende(n): de belanghebbende(n) die op basis van artikel 2 van dit reglement voor een uitkering in aanmerking komen;
 4. besluit: een beslissing van het bestuur om een aanvraag tot uitkering, betaling, gift of lening te honoreren als ook de beslissing om een aanvraag af te wijzen;
 5. bestuur: het bestuur van de stichting;
 6. budget: het jaarlijks door het bestuur in het beleidsplan vastgestelde bedrag van het totale vermogen dat voor uitkering beschikbaar is;
 7. financiële krapte: persoonlijke situatie van aanvrager die dit in zijn aanvraag dient te illustreren en welke door het bestuur naar de omstandigheden van het geval zal worden beoordeeld;
 8. joods(e): een ieder die een Joodse ouder of grootouder heeft en/of lid is van een van de drie grote Joodse kerkgenootschappen (NIK, PIG of LJG) of dat zonder enige (religieuze) maatregelen kan worden;
 9. stichting: de stichting Joods Jongeren Fonds, statutair gevestigd te Amsterdam;
 10. uitkering: het bedrag dat in een besluit als gift of lening aan de aanvrager wordt toegekend;
 11. uitkeringsvermogen: de individuele gelden genoemd in artikel 3 van de statuten van de stichting.

Artikel 2 Belanghebbenden

 • Als belanghebbende wordt beschouwd: een Nederlandse Joodse jongere tot 30 jaar die in financiële krapte verkeert, of de wettelijk vertegenwoordiger daarvan.
  • Onder een Nederlandse Joodse jongere wordt verstaan een natuurlijk persoon die een Joodse ouder of grootouder heeft en/of lid is van een van de drie grote Joodse kerkgenootschappen (NIK, PIG of LJG) of dat zonder enige (religieuze) maatregelen kan worden;
  • Het bestuur kan onder zwaarwegende omstandigheden en met unanieme instemming van artikel 2 lid 2 afwijken.
  • Wanneer een belanghebbende zelf niet in staat is een aanvraag in te dienen kan deze tevens worden gedaan door zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 3 Aanvraag uitkering

 • Degene die ten behoeve van een activiteit of besteding voor een uitkering in aanmerking wenst te komen dient daartoe een aanvraag in bij de externe adviseur die de aanvraag beoordeelt en afhandelt. De aanvraag kan uitsluitend digitaal via een formulier op de website worden gedaan.
  • De aanvraag blijft anoniem voor het bestuur.
  • De aanvraag dient inhoudelijk, volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
  • De aanvrager dient bij een aanvraag een voorstel en gespecificeerde begroting op te geven waaruit de gewenste uitkering blijkt (dekkingsplan).
  • Een uitkering kan maximaal 1000 euro bedragen.
  • Door een aanvraag te doen verklaart de aanvrager dat hij/zij bekend is met dit reglement en de verplichtingen die dit reglement jegens hem/haar in het leven roept.
  • De externe adviseur mag in het totaal tot maximaal €10.000 per jaar toekennen, waarover anoniem jaarlijks verantwoording wordt afgelegd naar het bestuur. Het bestuur kan de verantwoording van de externe deskundige afkeuren, maar dit heeft geen gevolgen voor de reeds toegekende individuele uitkeringen.

Artikel 4 Beslissing- en beoordelingscriteria

 • De beslissing over een aanvraag en de afhandeling daarvan zijn in handen van de externe adviseur, die rekening dient te houden met het gestelde in dit uitkeringsreglement en eventueel aanvullende aanwijzingen van het bestuur.

De externe adviseur neemt uiterlijk 28 werkdagen na ontvangst van een aanvraag een besluit.

 • De  externe adviseur kan de in lid 2 genoemde termijn onder opgave van redenen met eenzelfde termijn verlengen. Hij kan te allen tijde besluiten aanvragen buiten behandeling te stellen.
  • De externe adviseur kan besluiten slechts een deel van de aanvraag toe te kennen of het moment van uitkering te verdelen over momenten respectievelijk voor en na afloop van de activiteit of besteding.
  • Betaling van de uitkering vindt achteraf plaats en voor zoveel als mogelijk direct aan de organisatie van wiens diensten de aanvrager gebruik maakt. Wanneer dit voor de liquiditeit van de aanvrager problemen oplevert kan hij/zij verzoeken de betaling (deels) vooraf plaats te laten vinden.
  • De activiteit of besteding dient specifiek aanwijsbaar te zijn in de aanvraag.
  • Toekenning van de aanvraag hangt onder meer af van:
 • de doelstelling van de activiteit of besteding;
 • de mate waarin de activiteit of besteding een bijdrage verleent aan de continuïteit van de Joodse jongerengemeenschap;
 • de locatie van het de activiteit of besteding.
  • De externe adviseur neemt geen aanvragen in behandeling die betrekking hebben op activiteiten of bestedingen die reeds hebben plaatsgevonden.
  • Een besluit vermeldt in ieder geval:
 • het maximale bedrag van de uitkering;
 • het tijdsframe waarbinnen de uitkering zal plaatsvinden;
 • de wijze waarop de aanvrager over de activiteit of besteding verantwoording dient af te leggen;
 • andere voorwaarden en verplichtingen waaraan aanvrager dient te voldoen teneinde een uitkering te ontvangen. Deze voorwaarden kunnen ook betrekking hebben op een (onder)deel van de aanvraag;
  • Een besluit is voorlopig zolang deze nog niet definitief is vastgesteld in de zin van artikel 5.2.

Artikel 5 Verplichtingen en vaststelling

 • De ontvanger van de uitkering is verplicht zorg te dragen dat binnen vier weken na de activiteit of besteding een evaluatieformulier is ingevuld waarbij financiële verantwoording wordt afgelegd. De financiële informatie bevat tenminste:
 • een overzicht van alle ten bate van de activiteit of besteding ontvangen inkomsten;
 • een overzicht van alle ten laste van de activiteit of besteding gedane uitgaven;
 • kwitanties van de gedane uitgaven;
 • een verslag over de behaalde en/of gewijzigde doelstellingen;
 • vermelding indien een overschot of positief saldo resteert ten gevolge van een totaal van meer inkomsten dan uitgaven;
 • Eventuele wijzigingen in de begroting.
  • Uiterlijk 1 maand na ontvangst van de evaluatie stelt de externe adviseur de uitkering definitief vast. Betaling van (het restant van) de uitkering vindt vervolgens binnen 10 dagen plaats.
  • De ontvanger van de uitkering dient voorts:
 • zorg te dragen dat de doeleinden gesteld in de aanvraag op doelmatige wijze worden nagestreefd;
 • inzage en medewerking te verlenen indien de externe adviseur en/of het bestuur onderzoek wenst te verrichten naar op de activiteit of besteding betrekking hebbende stukken;
 • zorg te dragen dat zijn of haar administratie op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd zodat een controle van de overlegde verantwoording op behoorlijke wijze mogelijk is;
 • zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de externe adviseur te doen van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging of intrekking van de uitkering.
  • De externe adviseur kan beslissen haar besluit te herzien en een uitkering in te trekken of te wijzigen wanneer er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:
 • de activiteit of besteding niet of niet geheel zal worden verricht;
 • de aanvrager niet zal voldoen aan de aan de uitkering verbonden verplichtingen;
 • de aanvrager niet op een behoorlijke wijze verantwoording over de activiteit of besteding zal afleggen.
  • In ieder geval zal een besluit worden herzien en een uitkering worden geweigerd indien:
 • er onvolledige of onjuiste gegevens zijn verstrekt die tot een andere beslissing geleid zouden hebben;
 • er sprake is van fraude;
 • de aanvrager niet voldoet aan de omschrijving van belanghebbende als bedoeld in artikel 2.
  • Een herziening van een besluit werkt terug tot het tijdstip waarop de uitkering is verleend, tenzij bij de herziening anders is bepaald.
  • In het geval van een herziening is de externe adviseur gerechtigd betalingen op te schorten dan wel reeds betaalde voorschotten geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

Artikel 6 Overig

 • De vaststelling van het jaarlijks uit te keren budget geschiedt conform het beleidsplan van de stichting, met dien verstande dat het bedrag nooit meer kan bedragen dan €10.000.
  • Het bestuur is belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.