Uitkeringsreglement ten behoeve van collectieve aanvragen

Vastgesteld op 1 augustus 2019.

Het bestuur van de Stichting Joods Jongeren Fonds, gevestigd te Amsterdam, besluit het navolgende uitkeringsreglement vast te stellen. Dit uitkeringsreglement vervangt dat van 5 november 2013 en heet Uitkeringsreglement Collectieve aanvragen Joods Jongeren Fonds 2019:

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. aanvraag: een via de website volledig door een aanvrager ingevuld aanvraagformulier;
 2. aanvrager(s): de belanghebbende(n) die op basis van dit reglement een aanvraag voor uitkering heeft/hebben ingediend;
 3. Belanghebbende(n): de belanghebbende(n) die op basis van artikel 2 van dit reglement voor een uitkering in aanmerking komen;
 4. besluit: een beslissing van het bestuur om een aanvraag tot uitkering, betaling of garantstelling te honoreren alsook de beslissing om een aanvraag af te wijzen;
 5. bestuur: het bestuur van de stichting;
 6. budget: het jaarlijks door het bestuur in het beleidsplan vastgesteld bedrag van het totale vermogen dat voor uitkering beschikbaar is;
 7. joods(e): een ieder die tenminste één Joodse grootouder heeft;
 8. project: een project of activiteit ten behoeve waarvan een aanvraag wordt ingediend;
 9. stichting: de stichting Joods Jongeren Fonds, statutair gevestigd te Amsterdam;
 10. uitkering: het bedrag dat in een besluit als subsidie aan de aanvrager wordt toegekend;
 11. uitkeringsvermogen: de gelden genoemd in artikel 3 van de statuten van de stichting.

Artikel 2 Belanghebbenden

 1. Als belanghebbenden worden beschouwd:
 2. Nederlandse Joodse jongerenorganisaties, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, die Nederlandse Joodse jongeren tussen de 16 en 30 jaar als doelgroep hebben; of
 3. Nederlandse Joodse jongere tussen de 16 en 30 jaar die organisator is van een project ten behoeve van de Joodse jongerengemeenschap en voor de organisatie van dat project een aanvraag doet.
  1. Onder Nederlandse Joodse jongeren dient tevens te worden verstaan Joodse jongeren verblijvend in Nederland.

Artikel 3 Aanvraag uitkering

 1. Degene die ten behoeve van een project voor een uitkering ten laste van het budget in aanmerking wenst te komen dient daartoe een aanvraag in bij het bestuur. De aanvraag kan uitsluitend digitaal via een formulier op de website worden gedaan.
  1. De aanvraag dient inhoudelijk, volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
  1. De aanvrager dient bij een aanvraag een projectvoorstel of activiteitenplan en gespecificeerde begroting op te geven waaruit de gewenste uitkering blijkt (dekkingsplan).
  1. Door een aanvraag te doen verklaart de aanvrager dat hij/zij bekend is met dit reglement en de verplichtingen die dit reglement jegens hem/haar in het leven roept.

Artikel 4 Beslissing- en beoordelingscriteria

 1. Het bestuur kan te allen tijde besluiten aanvragen buiten behandeling te stellen.
  1. Het bestuur kan besluiten slechts een deel van de aanvraag toe te kennen of het moment van uitkering te verdelen over momenten respectievelijk voor en na afloop van het project.
  1. Toekenning van een aanvraag hangt onder meer af van:
 2. de locatie van het project. Een project dient te worden uitgevoerd in Nederland en ten behoeve van Nederlandse Joodse jongeren dan wel Joodse jongeren verblijvend in Nederland georganiseerd te worden;
 3. de mate waarin het project een bijdrage verleent aan de continuïteit van de Joodse gemeenschap;
 4. de doelstelling(en) van het project;
 5. de slagingskans(en) van het project;
 6. het bereik van het project.
  1. Het bestuur neemt geen aanvragen in behandeling die betrekking hebben op projecten die reeds hebben plaatsgevonden.
  1. Een besluit vermeldt in ieder geval:
 7. het maximale bedrag van de uitkering, betaling of garantstelling;
 8. het tijdsframe waarbinnen de uitkering, betaling of garantstelling zal plaatsvinden;
 9. de wijze waarop de aanvrager over het project verantwoording dient af te leggen;
 10. andere voorwaarden en verplichtingen waaraan aanvrager dient te voldoen teneinde een uitkering, betaling of garantstelling te ontvangen. Deze voorwaarden kunnen ook betrekking hebben op een (onder)deel van de aanvraag;
 11. de redenen van afwijzing wanneer het een afwijzing van een aanvraag betreft.

Artikel 5 Verplichtingen en vaststelling

 1. De ontvanger van de uitkering is verplicht zorg te dragen dat het logo van de stichting door de ontvanger op alle promotiematerialen vermeld te worden.
  1. De ontvanger van de uitkering is verplicht zorg te dragen dat binnen drie maanden na het project een evaluatieformulier is ingevuld waarbij financiële verantwoording wordt afgelegd. De financiële informatie bevat tenminste:
 2. een overzicht van alle ten bate van het project ontvangen inkomsten;
 3. een overzicht van alle ten laste van het project gedane uitgaven;
 4. een verslag over de behaalde en/of gewijzigde doelstellingen.
  1. Uiterlijk een maand na ontvangst van de evaluatie stelt het bestuur de uitkering definitief vast. Betaling van (het restant van) de uitkering vindt vervolgens binnen 10 dagen plaats.
  1. De ontvanger van de uitkering dient voorts:
 5. zorg te dragen dat de doeleinden gesteld in de aanvraag op doelmatige wijze worden nagestreefd;
 6. inzage en medewerking te verlenen indien het bestuur onderzoek wenst te verrichten naar op het project betrekking hebbende stukken;
 7. zorg te dragen dat zijn of haar administratie op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd zodat een controle van de overlegde verantwoording op behoorlijke wijze mogelijk is;
 8. zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het bestuur te doen van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging of intrekking van de uitkering.
  1. Het bestuur kan beslissen haar besluit te herzien en een uitkering in te trekken of te wijzigen wanneer er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:
 9. het project niet of niet geheel zal worden verricht;
 10. de aanvrager niet zal voldoen aan de aan de uitkering verbonden verplichtingen;
 11. de aanvrager niet op een behoorlijke wijze verantwoording over het project zal afleggen.
  1. In ieder geval zal een besluit worden herzien en een uitkering worden geweigerd indien:
 12. er onvolledige of onjuiste gegevens zijn verstrekt die tot een andere beslissing geleid zouden hebben;
 13. er sprake is van fraude;
 14. de aanvrager niet voldoet aan de omschrijving van belanghebbende als bedoeld in artikel 2.
  1. Een herziening van een besluit werkt terug tot het tijdstip waarop de uitkering is verleend, tenzij bij de herziening anders is bepaald.
  1. In het geval van een herziening is het bestuur gerechtigd betalingen op te schorten dan wel reeds betaalde voorschotten geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

Artikel 6 Overig

 1. De vaststelling van het jaarlijks uit te keren budget geschiedt conform het beleidsplan van de stichting, maar gaat de 15.000 Euro niet te boven.
  1. Het bestuur is belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.